מאגר משפטים לארועיםמשפטים מהמקורות"על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד" (בראשית ב' כ"ד)

"מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה" (שיר השירים, ח', ז')

"עד שמצאתי את שאהבה נפשי אחזתיו ולא ארפנו" (שיר השירים, ג' ד')

"אתנה ברית ביני ובינך. בריתי- זוהי ברית של אהבה" (בראשית י"ז, ב', רש"י)

סמכוני באשישות, רפדוני בתפוחים כי חולת אהבה אני (שיר השירים)

"תגל נפשי באלוקי כי הלבישני בגדי ישע, מעיל צדקה יעטני, כחתן יכהן פאר, וככלה תעדה כליה" (ישעיה ס"א)

"ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה" (בראשית כ"ט, ב')

"שמני כחותם על לבך, כחותם על זרועך" (שיר השירים, ח', ז')

"ועתה לכה נכרתה ברית אני ואתה והיה לעד ביני ובינך" (בראשית ל"א, מד')

"זכרתי לך חסד נעוריך, אהבת כלולתיך, לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה" (ירמיה ב,ב)

"ותהי לו לאשה ויאהבה" (בראשית כ"ד, ס"ז)

"ואהבת עולם אהבתיך על כן משכתיך חסד" (ירמיה ל"א, ג')

"אודך בקהל רב, בעם עצום אהללך" (תהלים ל"ה י"ח)

"ראה חיים עם אישה אשר אהבת" (קהלת, ט', ט')

על כן יצאתי לקראתך לשחר פניך ואמצאך (משלי)

לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו... (בראשית ב' י"ט)

"איתי מלבנון כלה, איתי מלבנון תבואי" (שיר השירים)

"וזכרתי אני את בריתי אותך בימי נעורייך והקימותי לך ברית עולם" (יחזקאל ט"ז)

"יודו לה' חסדו ונפלאותיו לבני אדם. כי השביע נפש שוקקה ונפש רעבה מלא טוב" (תהלים)

קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול כלה

כמשוש חתן על כלה, ישיש עלייך אלוקיך

שימני כחותם על לבך כחותם על זרועך

מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה ונהרות לא ישטפוה

ועתה לכה נכרתה ברית, אני ואתה והיה לעד ביני ובינך

על משכבי בלילות, ביקשתי את שאהבה נפשי

זה היום עשה ה', נגילה ונשמחה בו

מהרה ה' אלוקינו, ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים, קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול כלה, קול מצהלות חתנים מחופתם ונערים ממשתנה נגינתם

ואהבת עולם אהבתיך, על כן משכתיך חסד

"אתי מלבנון כלה אתי מלבנון תבואי תשורי מראש אמנה מראש שניר וחרמון..."

"ועתה לכה נכרתה ברית אני ואתה והיה לעד ביני ובינך"

"מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה"

"כשושנה בין החוחים כן רעיתי בין הבנות כתפוח בעצי היער כן דודי בין הבנים"

"וארשתיך לי לעולם, וארשתיך לי בצדק ובמשפט ובחסד וברחמים וארשתיך לי באמונה"

"בואי בשלום עטרת בעלה גם בשמחה ובצהלה תוך אמוני עם סגלה בואי כלה בואי כלה"

"לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו..."

"שאי סביב עיניך וראי, כולם נקבצו באו לך; חי אני נאום ה', כי כולם כעדי תלבשי ותקושרים ככלה" (ישעיה מט', יח')


משפטי חז"ל


"ראויה השמחה כאשר יש מציאות שלמה ואין מציאות שלמה מנישואי חתן וכלה" (המהר"ל)

"קשרי ידידותם אמת וחסד, יבטח לבבי בם, אשר יתנו פריים כמוהם עוד ומתוק יהיה" (רמח"ל)

מאימתי מברכין על הגשמים? משיצא חתן לקראת כלה (מסכת תענית)

"דרשתי קירבתך. בכל ליבי קראתיך, ובצאתי לקראתך, לקראתי מצאתיך"

מודה אני לפניך ה´ א-לוקי וא-לוקי אבותי על כל החסד אשר עשית עמדי ואשר אתה עתיד לעשות עם כל בני ביתי ועם כל בריותיך בני בריתי. (ריבון כל עולמים)

"כל אדם עוטה אור הבוקע ועולה השמיימה, וכשנפגשות שתי נשמות שזו לזו נועדו מתלכד אורן והופך לאלומה אחת וקרן אור גדולה שבעתיים כאור החמה מבהיקה מהויתן האחת" (הבעל שם טוב)

שמח תשמח רעים האהובים, כשמחך יצירך בגן עדן מקדם (שבע ברכות)

שמח בחור בילדותך וארה פרי שמחתך, אתה ואשת נעוריך הבאה אל ביתך (ריה"ל)

"ובמידה שתתחברו יחד זה לזה באהבה ותצמדנה נפשותיכם להיות אחד ממש, במידה זו גם ה´ אליכם יתחבר להיות אחד ממש" (רבי קלונמוס קלמיש שפירא מפיאסצנא)

"לכה דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה, בואי בשלום עטרת בעלה גם בשמחה ובצהלה, תוך אמוני עם סגולה, בואי כלה, בואי כלה" (לכה דודי, ר' שלמה אלקבץ)

כל המשמח חתן וכלה כאילו בנה חורבה מחורבות ירושלים (מסכת ברכות)

יהי רצון מלפניך ה´ אלוהינו, שתשכן בפורינו אהבה ואחוה ושלום ורעות, ותרבה גבולנו בתלמידים, ותצליח סופנו אחרית ותקוה, ותשים חלקנו בגן עדן,ותקננו בחבר טוב ויצר טוב בעולמך, ונשכים ונמצא יחול לבבנו ליראה את שמך, ותבוא לפניך קורת נפשנו לטובה (מסכת ברכות)

דודי בלב יעלת חן, אהבה עזה בך, לא יכבוה מימי נהר איתן. האל יצוו חסדו לכם וישמע תוך ערי יהודה קול כלה וקול חתן (ריה"ל)

בשלוש חמדתי וחמודות הן לפני אלהים ואדם: אחוות רעים ורעות רעים ואיש ואשה והם שלמים (ספר בן סירא)

בואו וראו הוד חתן והוד שושביניו סביבו, ושמחו ביום חתונתו וביום שמחת לבו. יגילון אצילי המוני היום בערכי רנני,באמרי לשומרי אמוני זה היום עשה ה´, נגילה ונשמחה בו ויעלת חן כיום תתעורר ובין עלמות תשתרר ושירי ידידות תברר ולקראת דודה משורר לאמר אלי תבוא (ריה"ל)


משפטים כלליים


היום נעשה משהו בלתי נשכח שישאיר זיכרון של שמחה מבורך

"לא יפריד דבר בינינו לעד גם אם העולם יפסק ביום אחד..." (דני סנדרסון)

שדות ביקשו אל הגשם, הגלים ביקשו אל החוף ואני ביקשתי את ליבך לקטוף

מכל אהבות שיש לחלום ביקשתי לי אותך

בגינת ליבי נטעתיך ושם צמחה אהבתי אליך

באנו לכאן מתחת לשמיים, שניים כמו זוג עיניים

ואיך שלא אפנה לראות, תמיד איתך ארצה להיות

אני זוכר שיש ידיים שרוצות אותי קרוב, אני יודע שזכיתי לאהוב

מלאכי שמים שרים, שני עולמות נקשרים

החלטות קטנות עושים עם הראש החלטות גדולות עושים עם הלב

"אתן לה שושנים צרור דובדבנים ושיר עם מנגינה הזמנה לחתונה"

"בין השפיות לשינה בין הילדות לזקנה אומרים שיש עוד תקווה קוראים לזה אהבה ומחכים לבואה"

"עכשיו זה בא ולטובה ליום הבא אני נשבע, במחשבות, בהרגשות, בכוונות אני נשבע"

"אלוהים עדי כי מצאתי את שאהבה נפשי"

היכן שיש אהבה, יש חיים

"שאהבה נפשי, שאהבה נפשי, מחר יהיה ערב היפה בריבוא ערבים" (לאה גולדברג)

"ואפרש כנפי עלייך...ואבוא בברית אותך...ותהיי לי לאשה"

"לכל אחד, יש את האחת שלו, שתסגור איתו מעגל"

"בין כל היפות האלו, את היית שונה"

"כל נדרי, כל מילותיי נשאתי אותם בכל משעולי נשאתי אותם צרורים הם איתי לך הוא הצרור אהבתי"

"עוד מעט כמעט, אנו גוף אחד, את ידך נתת, בידי שלי לעד"

"כי אני נבראתי לך"

"לא חשוב לאן נלך ולא חשוב מה נעשה העיקר שנעשה זאת רק ביחד זו עם זה"

רציתי לומר לה שאני מין גדי ומגע אצבעה בצמרי - הצית חג, בענן-מרחקים של פסיעה מנגדי שתפשיל צווארה ותצחק ותצחק (אלתרמן)

יום של קיץ יבהיק אז, על ראשנו ייצק פז, ויברכונו מן הגדרות כפות עצים טעוני פירות. אח ורע, דוד ושאר, קהל גדול, איש ונר, וכלי זמר מכל המינים יוליכונו עם שושבינים. והחופה תעמוד כאן: בין הבאר ובין הגן; את תושיטי לי שם דורן: אצבע קטנה עם ציפורן. ואני לך: הרי את, מקודשת לי לעד (ביאליק)

"יד הידידות עליהם כתבה הנאהבים עת לחברם קרבה"

"אם, אם רק, ורק אם תרצה, נהיה פה גם מחר אל תתנצל תראה כעת זה לא חשוב תן לי דקה להתרגל אליך שוב"

"דרך רחוקה ובסופה אתה ניצב, אבוא אליך חרש כרוח ערב נלך איתה עד תום יחדיו..."

"כשזה עמוק עוצר כל העולם ואת קוטפת כוכבים כשזה עמוק עמוק את מרגישה שלתמונה נוספו המון צבעים"

"אל תשכח, אל תשכח נגענו בשבועה הזאת כל כך ובתוכך סופה של אש והפנים הם מלטפים"

"מסתחררת סחור וסחור, היא גיטרה הוא כינור"

" דרך רחוקה ובסופה אתה ניצב, אבוא אליך חרש כרוח ערב נלך איתה עד תום יחדיו..."

"אבל תמיד שאני צולל אל תוך עיניי אל המקום שבשפתייך כן תמיד תמיד אחזור אל זרועותיך כן אל החום שבידייך ואנצל"

צעדנו כברת דרך ארוכה, שנחתמת היום בטבעת ובנשיקה, ולכן אנו מכריזים היום כבל עם ועדה שאם רוצים אין זו אגדה

היום אנו נישאים תחת שבועה, והופכים להיות לבעל ואישה, אז בואו בכיף לשמוח עמנו ונרים כוסית יחד כולנו

יש אבן טובה עמי - אהבה שמה, קום וזכה בה, לך אתננה. שימנה נא בראש כל אבני חן ובנזרך תהי הראשה (ביאליק)

יצאתי אל משוש חתן וכלה, וראיתי כי הם שוזרים תקווה עדינה עד מאוד, תקווה אמיתית. וביקשתי בחשאי: יוצר האדם, שיהיה בניינם בניין עדי עד (זלדה)

היום נפסע בלבן מוזהב, ונביט אחד על השני במבט מאוהב, ועל שפתינו תיטוף טיפה של יין ודמעה של שמחה תבצבץ בקצה העין

בחור טוב הוא מצרך די נדיר וגם אשת חיל כבר קשה להכיר וכשזה את זו סוף סוף הצלחנו לתפוס כעת רק נותר לשבור את הכוס

זה התחיל די מזמן, פתאום התחיל לבצבץ לו רומן, פרפרים מילאו את הלב, וזה בישר שאושר מתקרב

כל נדרי,כל מילותיי נשאתי אותם בכל משעולי נשאתי אותם צרורים הם איתי לך הוא הצרור אהבתי

לא חשוב לאן נלך ולא חשוב מה נעשה העיקר שנעשה זאת רק ביחד זו עם זה

בין השפיות לשינה בין הילדות לזקנה אומרים שיש עוד תקווה קוראים לזה אהבה ומחכים לבואה

"הגיע זמן להתעורר לא לפחד לצאת שוב לעולם שנינו יחד נתגבר, לשכוח מהכול ומכולם"

מחר אנחנו נצא אל חוף נחל ירוק, במימיו איבדה החמה טבעת זהב. אנחנו נשוט בסירה בנחל ירוק, עמוק, עמוק במימיו טבעת זהב. המכמורת תרד למצולה, תעלה הטבעת ברשת. תענדנה על אצבעי: הרי את מקודשת (לאה גולדברג)

"אבל תמיד שאני צולל אל תוך עיניי אל המקום שבשפתייך כן תמיד תמיד אחזור אל זרועותיך כן אל החום שבידייך ואנצל"

"אהבה אני שר אני אומר אהבה אהבה אני שומע אני נותן אהבה בוקר עיניים אור אהבה נשיקה טעימה תודה אהבה"

אם זה טוב ואם זה רע , אין כבר דרך חזרה...